Zaključek projekta LIFE ReSoil

28
feb

Podjetji Envit in Arhel sta uspešno zaključila evropski projekt programa LIFE, v katerem sta demonstrirala inovativno tehnologijo čiščenja zemljin v celoti razvito v Sloveniji

Testiranje tehnologije v demonstracijskem obratu je potrdilo, da je čiščenje zemljin s predlagano tehnologijo izvedljivo tudi v večjem obsegu. Tla so po čiščenju primerna za varno pridelavo zelenjave. Demonstracijski obrat na Prevaljah bo še naprej namenjen predstavitvi tehnologije, možno pa je tudi čiščenje manjših količin zemljine za potrebe lokalnega okolja.

Po začetnih težavah z negativnim odzivom okolice in problemi pridobivanja gradbenega ter okoljevarstvenega dovoljenja za demonstracijski objekt na Prevaljah , smo evropski projekt LIFE ReSoil (Demonstracija inovativne tehnologije pranja s toksičnimi kovinami močno onesnaženih vrtnih tal) uspešno zaključil. V okviru projekta sta podjetji ENVIT in ARHEL na Prevaljah postavili obrat za demonstracijo inovativne tehnologije, ki edina na svetu omogoča učinkovito odstranjevanje svinca in drugih potencialno toksičnih elementov (t.i. težkih kovin) iz tal, pri čemer tla po odstranitvi onesnažil ostanejo rodovitna, sam postopek čiščenja pa nima negativnih vplivov na okolje. Inovativna tehnologija nadomešča do sedaj uporabljeno, a iz trajnostnega vidika nesprejemljivo prakso izkopa in deponiranja onesnaženih tal na odlagališča odpadkov. Postavitev demonstracijskega objekta je bila sofinancirana s strani evropskega okoljskega programa LIFE, ki podpira razvoj novih tehnologij za reševanje obstoječih okoljskih problemov. Tehnologija je plod slovenskega znanja in je zaščitena s tremi patenti v EU, Veliki Britaniji, ZDA, Kanadi in na Kitajskem.

V okviru projekta smo v neposredni bližini objekta postavili demonstracijski vrt, kjer si lahko posamezniki ogledajo uspešnost rasti vrtnin na remediiranih tleh. Hkrati pa na demonstracijskem vrtu potekajo poglobljene raziskave primerjave kakovosti onesnaženih in očiščenih tal. Raziskave opravlja Center za pedologijo in varstvo okolja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, pod vodstvom prof. dr. Domna Leštana, ki je tudi vodil razvoj tehnologije. Rezultati raziskav so pokazali, da tla očiščena s tehnologijo ReSoil v celoti ohranjajo kakovost in zagotavljajo ostale ekosistemske storitve, vključno z varno pridelavo hrane.


Rastline, ki so uspevale na očiščenih tleh, so vsebovale 5 do 14-krat manj svinca in 4 do 8-krat manj kadmija, kot rastline na onesnaženih tleh. Glede na zakonodajo (Uredba Komisije 1881/2006/ES, 2015/1005, 488/2014 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih) je bila izmerjena koncentracija svinca in kadmija v proučevanih rastlinah (špinača, motovilec in radič), ki so zrasla na očiščenih tleh, pod mejno vrednostjo. Vsebnost svinca in kadmija v rastlinah, ki so rastle na onesnaženih tleh, so imele preseženo mejno vrednost za obe kovini. Zaključki raziskav so potrdili, da je pridelava zelenjave na očiščenih tleh, za razliko od zelenjave pridelane na onesnaženih tleh, varna. Rezultat so potrdile tudi ekstrakcijske metode določanja biološko dosegljivih frakcij kovin v tleh.


Visoke grede demonstracijskega vrta Na očičeni zemlji pridelana zelenjava vsebuje od 5 - 14x manj svinca Predstavitvene aktivnosti na demonstracijskem vrtu Objekt je namenjen predstavitvi tehnologije vsem zinteresiranim Demonstracijski objekt na Prevaljah Ajda je bila prvi posevek na demonstracijskem vrtu z očiščeno zemljo

Območje Mežiške doline je znano po onesnaženosti s svincem in kadmijem in država vsako leto za sanacijo območja nameni del proračunskih sredstev. V okviru državnega sanacijskega programa se do sedaj praktično še niso lotili sanacije onesnažene zemljine, ki ostaja vir stalnega sproščanja onesnažil in s tem potencialno možnost za vnos le-teh v človeški organizem. Najbolj izpostavljena skupina so otroci. Vsakoletne meritve vsebnosti svinca v krvi otrok kažejo, da svinec na območju Mežiške doline je problem in da so nadaljnje aktivnosti sanacije okolja potrebne. Sedaj, ko primerna tehnologija obstaja, se bo država lahko lotila tudi sanacije onesnažene zemljine.

Po zaključku projekta bo Demonstracijski objekt na Prevaljah nadaljeval svojo funkcijo. Uporabljali ga bomo za potrebe nadaljnje demonstracije tehnologije zainteresiranim domačim in tujim končnim uporabnikom, testiranje učinkovitosti postopkov ekstrakcije na različnih zemljinah in pa tudi za čiščenje manjših količin zemljin za potrebe lokalnega okolja.

Predstavitve rezultatov projekta so požela veliko zanimanja za tehnologijo s strani različnih deležnikov in končnih uporabnikov predvsem iz tujine. Z vsemi nadaljujemo pogovore in smo aktivni na drugih področjih komercializacijskih aktivnosti, za katera smo pridobili tudi sofinanciranje iz programa Horizon 2020.

Tehnologija je bila razvita na primeru tal iz Mežiške doline, ki so onesnažena večinoma s svincem in kadmijem. Veliko svetovnih žarišč se, poleg naštetih dveh kovin, sooča tudi z onesnaženostjo z organskimi onesnažili (PAH-i, mineralna olja) in arzenom. Ekipa projekta ReSoil se je že lotila nadaljnje nadgradnje tehnologije, ki bo omogočala sočasno odstranjevanje vseh naštetih onesnažil. Taka tehnologija namreč še ne obstaja.

 

ga('send', 'pageview');