O projektu

Naslov projekta: Demonstracija inovativne tehnologije pranja s toksičnimi kovinami močno onesnaženih vrtnih tal

Številka projekta: LIFE12 ENV/SI/000969

Kratko ime projekta: LIFE ReSoil

Usklajevalni upravičenec: ENVIT

Pridruženi upravičenec: ARHEL

Skupni stroški projekta: 2,235,903 Euro

Finančna podpora Unije: 1,117,951 Euro

Obdobje trajanja projekta: julij 2013 – avgust 2017, podaljšan december 2018

Cilji projekta

Cilj projekta je uspešna lokalna in mednarodna demonstracija inovativne tehnologije pranja onesnaženih tal.

Delovni načrt sestavljajo naslednje aktivnosti:

  • projektiranje demonstracijske naprave za obdelavo onesnaženih tal,
  • gradnjo objekta s postrojenjem opreme potrebne za izvajanje čiščenja tal s kapaciteto 6t/dan,
  • remediacija 2200 t zemlje oz slab hektar zemljišč,
  • priprava načrta in izvajanje dovajanja onesnažene zemljine v demonstracijsko napravo,
  • diseminacija tehnologije z namenom sprejetosti tehnologije na območju izvajanja in promocijo tehnologije v tujini,
  • spremljanje okoljskih in socialno ekonomskih vplivov izvajanja projekta.

Delovni sklopi projekta

A1 Pripravljalne akcije
B1 Projektiranje demonstracijske naprave
B2 Izgradnja demonstracijske naprave
B3 Poskusno obratovanje demonstracijske naprave
B4 Načrt in izvajanje permanentnega dovajanja zemljine
B5 Delovanje in spremljanje delovanja Demonstracijske čistilne naprave
B6 Ravnanje z v procesu nastalimi nevarnimi odpadki in preučitev možnosti predelave v inertne odpadke ali ponovne uporabe.
C1 Spremljanje vpliva akcij projekta
D1 Komunikacija in diseminacija rezultatov projekta
E1 Vodenje projekta
E2 Finančno vodenje projetka
E3 Vrednotenje napredka projekta

Rezultati

Pričakovani rezultati izvedbe projekta LIFE ReSoil so naslednji:

  • Postavitev demonstracijskega obrata za obdelavo onesnažene zemlje,
  • 350 dni delovanja obrata s polno kapaciteto 6 t oz remediacija 2200 t onesnažene zemlje,
  • Doseganje zastavljenih okoljskih vplivov – odstanitev povpračno 75% Pb iz zemljine, zmanjašanje možnosti vnosa kovin v človeški organizem preko uživanja onesnaženih talnih delcev in vnosa preko hrane,
  • Sprejetost tehnologije v okolju izvajanja sanacije, izraz interesa po uporabi tehnologije v tujini.
ga('send', 'pageview');