Aktivnosti

Aktivnosti v okviru projekta LIFE RESoil delimo v štiri skupine:

  • Gradnja demonstracijske naprave.  Aktivnosti zajemajo akcije idejnega in detaljnega projektiranja, gradnje objekta, nabavo in vgradnjo opreme, zagone ter obdobje poskusnega delovanje naprave.
  • Remediacija onesnažene zemlje. Aktivnost remediacija onesnažene zemlje zajema naslednje podakcije: priprava načrta remediacije s prioritetno listo parcel za remediacijo, izvajanje odvoza onesnažene zemlje in vračila očiščene zemlje na mesto izkopa, postopek čiščenja zemlje v okviru demonstracijske naprave ter postopke ravanja z nastalimi odpadki.
  • Vodenje projekta. Aktivnost vodenje projekta zajema nadzor vsebinske in finančne izvedbe projekta, zagotavljanje pogojev za izvedbo projekta, koordinacijo med partnerjema projekta ter poročanje Evropski komisiji glede napredka projekta.
  • Informiranje in izobraževanje javnosti. Aktivnosti so namenjene osveščanju domače in tuje javnosti o poteku in rezultatih projekta z različnimi komunikacijskimi orodji, kot so zgibanke, internetna stran, promocijski material, objavami v meijih ter obiskom in organizacijo konferenc.
ga('send', 'pageview');